Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Naast bepalingen rondom scholingsplicht en studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden  wordt u daarmee verplicht de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan algemene informatie over: De te volgen procedure bij beëindiging en opzegging De proeftijd…

PO – Aanpassing functiebenamingen

Met ingang van juni 2022 zijn de nieuwe salarisafspraken met terugwerkende kracht doorgevoerd. Veel werkgevers hebben de functiebenamingen laten aansluiten op de salarisschalen.  In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over nieuwe functie leraar LB, leraar LC en leraar LD. Dat betekent voor een aantal besturen dat de functiebenamingen niet meer aansluiten.Inmiddels zijn er bij AK+ al…

Afspraken ouderschapsverlof in cao

In de nieuwe cao’s van het PO en VO zijn nadere afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. Dit was nodig nu er vanaf 2 augustus a.s. de Wet betaald ouderschapsverlof in werking treedt.  In de huidige regeling heeft een ouder recht op 1040 uur (PO) dan wel 830 uur (VO) verlof waarvan 415 betaald tegen 55% en het…