Chief Editor: Chris Brogan

Fusce volutpat diam sapien, non consectetu aliquam ornare sapien, a suscipit nisi.

Aliquam ornare sapien, a suscipit nisi convallis veltiam gravida felis nec. Vivamus aliquam ornare sapie nec. Fusce molestie adipiscin ornare sapien risus.

Vivamus aliquam ornare sapien non consectetu aliqa suscipit nisi convallis aliquam orn molesti.

Popular Posts

Featured Posts

Inloggen op AFAS Online wijzigt

Bij het inloggen op AFAS Online bevestig je je aanmelding door op je telefoon het groene vinkje aan te klikken.  Dit wijzigt nu (waarschijnlijk deze week al). Tijdens het inloggen verschijnt er straks een nummer op de AFAS Online Portal. Dit nummer vul je in AFAS Pocket in om je inlog te bevestigen.

Read more

BTW bij detachering aan samenwerkingsverbanden

Er was nog steeds onduidelijkheid in hoeverre detacheringen vanuit een schoolbestuur aan samenwerkingsverbanden nu wel of niet is vrijgesteld van btw.  In de afgelopen periode is uit overleg met het Ministerie van Financiën gebleken dat de functies van directeur, orthopedagoog/psycholoog en ambulante begeleider vrijgesteld zijn. Het wachten is nog op een definitieve bevestiging vanuit het…

Read more

Loon- en prijsontwikkeling voorjaarsnota

Onlangs is de voorjaarsnota gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in 2024 ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling ruim 1,5 miljard euro extra naar het PO en VO zullen gaan.  Gemiddeld dus ongeveer 5,5% van de eerder begrote bedragen. Uit deze middelen kan in ieder geval de salarisverhoging van 2023 (10%) structureel worden bekostigd.

Read more

AFAS-Expert

Onlangs is Tessa Verdoorn erin geslaagd voor drie onderdelen een AFAS certificaat te behalen.  Daarmee is zij nu ingeschreven als AFAS Expert. Het is niet vrijblijvend, de certificering wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Andere medewerkers van AK+ volgen de komende tijd. Het onderschrijft wat veel van onze klanten de afgelopen jaren hebben ervaren. AK+ is een…

Read more

Buffervermogen bij samenwerkingsverbanden

AK+ heeft in de afgelopen periode voor een groot aantal samenwerkingsverbanden PO en VO een  risico-inventarisatie uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het bepalen van het minimaal noodzakelijke  buffervermogen. Het is gebleken dat samenwerkingsverbanden hierin flink van elkaar verschillen.  Onder andere afhankelijk van:   · of er wel of niet sprake is van een OPDC; · de…

Read more

Haal meer uit je AFAS-omgeving

Nu de tijd van de accountantscontrole weer aanvangt wordt vanuit AFAS-gebruikers regelmatig gevraagd naar overzichten en analyses. En ook buiten deze periode is er veel behoefte de mogelijkheden binnen AFAS beter te benutten. Denk hierbij aan: · Het maken van analyses · In- en uitstroom van medewerkers · Beheer van Insite · Het eenvoudig toekennen…

Read more

Financiële schade door vertraging bij UWV

Het UWV loopt achter bij de behandeling van WIA-aanvragen. Daardoor blijft de arbeidsongeschikte medewerker langer in dienst en blijft u langer werkgevers- en pensioenpremies afdragen.  Ook loopt de transitievergoeding hoger op terwijl het UWV maximaal tot 104 weken na aanvang ziekte vergoedt. U kunt deze vertraging melden bij het UWV. Hiervoor is een knop “Melden te…

Read more

Ruimte voor dienstverlening Personeel en salaris

AK+ bestaat op dit moment 10 jaar. In die tijd heeft ze bewezen een betrouwbare dienstverlener te zijn op het vlak van personeel- en salarisadministratie.  De uitvoering vindt plaats door deskundige, zorgvuldige en betrouwbare medewerkers. Mocht u met de gedachte spelen om deze dienstverlening uit te besteden dan wel van dienstverlener te switchen neem dan…

Read more

Ruimte voor AFAS inrichtingen

In de afgelopen jaren heeft AK+ veel kennis en ervaring opgedaan met het inrichten van volledig nieuwe AFAS-omgevingen dan wel het optimaliseren van bestaande InSite-omgevingen.  Inmiddels hebben we een team van 5 applicatiebeheerders die de modules Algemeen, CRM, HRM, Financieel, Projecten, Ordermanagement en Abonnementen kunnen vormgeven. Zij doen dit vanuit inhoudelijke expertise, omdat ze werkervaring…

Read more

Reiskostenvergoeding woon-werk PO

Met ingang van 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding voor het Primair Onderwijs gewijzigd.  De vergoeding bedraagt nu 0,17 euro per kilometer en wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald. Een en ander is in de nieuwste versie van AFAS aangepast. Verdere actie is niet nodig.  PS. De verhoging naar 17 cent…

Read more

Gegevenslevering Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Het aanleveren van de gegevens van Personeel niet in loondienst (met name ingehuurd personeel) hoeft pas voor 1 juli a.s.  Wat precies moet worden aangeleverd is nu nog niet duidelijk. Bekend is al wel dat er geen persoonsgegevens meer worden uitgevraagd (bsn, geboortedatum en geslacht).

Read more

Aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) voor 31 januari a.s.

Wanneer u in 2023 bedragen hebt uitbetaald aan derden dient hiervan voor 31 januari a.s. opgaaf te worden gedaan bij de Belastingdienst. Het gaat om vergoedingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die ofwel niet in dienstbetrekking zijn dan wel geen factuur of een factuur zonder btw hebben uitgereikt.  Voor onderwijsinstellingen gaat het dan vaak…

Read more

  AK+ bestaat 10 jaar

Het is bijna onopgemerkt gepasseerd maar op 1 januari 2024 is het exact 10 jaar geleden dat AK+ van start is gegaan.  In die periode is er een mooie organisatie gegroeid met trouwe en loyale medewerkers én klanten, een organisatie waar toekomst in zit. Eind 2023 is de ISO 9001 certificering afgerond, in 2024 gaan…

Read more

Werkgebonden personenmobiliteit

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om inzicht te geven in de CO2 uitstoot als gevolg van werk gerelateerde mobiliteit. Het gaat dan om woon-werk verkeer, dienstreizen en leaseauto’s. Aanlevering dient plaats te vinden per KVK-nummer.  Voor woon-werk verkeer zal, om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, worden…

Read more

Regeling Normering Topinkomens OCW-sectoren 2024

In de loop van november heeft OCW de WNT maximumbedragen voor 2024 gepubliceerd. Hierin is een indexering van 4,2% verwerkt. De maximumbedragen zijn gebaseerd op het aantal complexiteitspunten die op hun beurt afhankelijk zijn van de totale baten, het aantal leerlingen en het aantal schoolsoorten binnen uw schoolorganisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen…

Read more

Vrijwilligersregeling 2024

De onbelaste vergoeding voor de inzet van vrijwilligers stijgt van € 1.900 per jaar in 2023 naar € 2.100 per jaar in 2024. Het maximum per maand bedraagt vanaf januari  € 210. De maximale uurvergoeding gaat voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder omhoog naar € 5,50 in 2024. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar…

Read more

Reiskostenregeling woon-werk PO toch anders

Op de valreep is de wijziging van de reiskostenregeling woon-werk voor het PO toch in belangrijke mate teruggetrokken. En is declaratie op basis van de werkelijke kilometers per maand niet nodig. AK+ was al in overleg om tot een ‘medewerker- en leidinggevende-vriendelijke’ oplossing te komen maar dat is nu gelukkig niet nodig. Het belangrijkste verschil…

Read more

Even voorstellen

Sinds 1 november 2023 is Paul Sieswerda in dienst gekomen in de functie van salarisadministrateur. Paul had al kennis en ervaring met PO- en VO-onderwijs. AFAS is echter nieuw voor hem maar hij krijgt het snel onder de knie. Hij is als Register Salarisadministrateur lid van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Via mail…

Read more

ISO 9001 certificering voor AK+

In november heeft de externe ISO 9001 audit plaatsgevonden. Deze ziet met name op de kwaliteit en de werking van de verschillende processen. Er was alom lof voor de wijze waarop deze zijn ingericht. Daarmee is AK+ nu 9001-gecertificeerd. Jaarlijks vindt weer een vervolgaudit plaats.

Read more

Drukte bij afdeling applicatiebeheer

Naast enkele forse inrichtingstrajecten en regulier functioneel beheer komen er op dit moment veel kleinere inrichtingsvragen binnen. Wij vragen uw begrip als vragen niet direct in behandeling kunnen worden genomen.

Read more

Wijziging reiskostenvergoeding woon-werk

Onderdeel van de nieuwe CAO PO is dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:  Verhoging van € 0,12 naar € 0,17 per kilometer. Huidige reiskostentabel vervalt / vergoeding naar werkelijke reisdagen. Onderscheid tussen ondersteunend en onderwijzend personeel vervalt. Korting bij ziekte vanaf de eerste dag (in plaats van na…

Read more

DPIA bij AFAS

SIVON heeft onlangs bij AFAS een DPIA uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op het gebied van informatiebeveiliging een solide basis ligt en dat wordt voldaan aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Er zijn wel enkele risico’s gedetecteerd. De belangrijkste voor de dagelijkse praktijk heeft te maken met het ontbreken van een meldingsmechanisme dat aangeeft wanneer…

Read more

Opschuiven ingangsdatum CO2 registratie

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.  De uitgestelde inwerkingtreding van…

Read more

Rechtspositie bestuurders Samenwerkingsverbanden

Het is voor bestuurders en directeuren van Samenwerkingsverbanden in het PO en VO niet altijd duidelijk onder welke cao zij vallen. Is dat de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs (BFO), de CAO PO of de CAO VO.  Om hierin meer inzicht te geven heeft het Netwerk LPO een document opgesteld dat via de hieronder aangegeven link…

Read more

Generieke korting samenwerkingsverbanden

Onlangs is de tweede kamer door de minister geïnformeerd over de eerder aangekondigde generieke korting waarmee alle samenwerkingsverbanden nu worden geconfronteerd. Dit omdat de reserves als bovenmatig worden beschouwd. In totaal gaat het om 31,5 miljoen euro. Deze middelen blijven wel binnen de sector en worden vervolgens weer als volgt verdeeld:  Schoolbesturen met een reservepositie…

Read more

AFAS gaat over op Profit 1

Binnenkort gaat AFAS over op Profit 1, dat betekent voor alle gebruikers van Profit (dus niet InSite) dat de look en feel volledig gaat veranderen. Het gebruiksgemak zal omhooggaan maar in het begin zal het zeker wennen zijn. De exacte overgangsdatum is afhankelijk van wanneer AFAS deze heeft ingepland, de datum staat in de klantportal.…

Read more

Salarissen stijgen met 10% en slaan mogelijk een gat in de begroting

Vorige week is bekend geworden dat alle salarissen in PO, VO en SO met 10% worden verhoogd. Een verrassing omdat eerder al bekend was geworden dat er weinig loonruimte was (maximaal 3,5%) en eind april zelfs bezuinigingen waren aangekondigd. Voor een deel wordt deze salarisverhoging betaald uit de loonruimte voor 2023, de verwachte ruimte voor…

Read more

Vastleggen reisverkeer medewerkers

Vanaf 1 januari 2024 zijn alle organisaties met 100 medewerkers of meer verplicht te rapporteren over de jaarlijkse CO2 uitstoot door ‘werkgebonden personenmobiliteit’. Deze uitstoot wordt berekend aan de hand van het aantal kilometers uitgesplitst naar vervoermiddel en brandstoftype. De rapportage dient voor het eerst voor 1 juli 2025 plaats te vinden. Het Ministerie van…

Read more

Indexatie bekostiging 2023; deels ter compensatie cao akkoord 2022

In het afgelopen jaar is een nieuwe cao afgesloten waardoor de loonkosten zijn gestegen. De bekostiging 2022 is onvoldoende om de gestegen loonkosten voor een geheel kalenderjaar te financieren. Daarom heeft de PO-Raad haar leden eerder al geadviseerd om rekening te houden met een (noodzakelijke) verhoging van de bekostiging met 1,44%. De VO-raad heeft dit…

Read more

Publiceren jaarverslag voor 1 juli a.s.

Er bestaat al jaren een verplichting voor schoolbesturen om hun jaarverslag voor 1 juli van het daaropvolgende jaar bij DUO in te zenden.  Vanaf dit jaar dient dit verslag ook voor die datum gepubliceerd te worden. Dit kan zoals gebruikelijk op de website van het bestuur. Aanleveren bij DUO kan overigens alleen nog digitaal.

Read more

Nogmaals: Voorziening voor groot onderhoud

Inmiddels is duidelijk geworden dat de overgangsregeling wat betreft de voorziening voor groot onderhoud in 2023 voor het laatst mag worden toegepast.  Alle besturen, waarvan de economische eigendom van de gebouwen niet bij hen ligt, dienen beleid te hebben hoe met ingang van 1 januari 2024 om te gaan met groot onderhoud. 

Read more

PO; nogmaals Eigen Risico WW

Sinds 1 augustus 2022 zijn besturen in het Primair Onderwijs, net als het Voortgezet Onderwijs voor 50% eigen risicodrager voor de WW-uitkering. De overige 50% wordt gedragen door het Participatiefonds. Als men aan de voorwaarden uit het regelement van het Participatiefonds voldoet kan men in aanmerking gekomen voor een verlaging van het eigenrisico naar 10%…

Read more

Verlenging termijn leerlingentelling voor SBO, SO en VSO

Normaliter dient de leerling registratie voor leerlingen in het SBO, VO en VSO binnen vier weken na de teldatum van 1 februari bij DUO (dus voor 2024 voor 1 maart 2023) binnen te zijn. Omdat DUO de programmatuur rondom de toelaatbaarheidsverklaringen nog niet op orde heeft is deze termijn nu verlengd naar 12 april 2023.

Read more

Onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang

In februari is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Kinderopvang. Deze heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024. De belangrijkste wijzigingen zijn: Salarisverhoging per 1 april 2023 van € 150 en vervolgens daarbovenop 2%. Daarna nog twee keer (per 1 januari 2024 en 1 april 2024) 2% stijging…

Read more

Jaarlijks opschonen personeelsdossier

Onder de AVG is de basisregel dat uw organisatie persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voor veel zaken geldt een korte bewaarperiode (twee jaar) voor opgaaf gegevens voor de loonheffingen of kopie ID e.d., voor basisgegevens uit de loonadministratie vijf respectievelijk zeven jaar na uitdiensttreding. Om het…

Read more

Rapportage zakelijke en woon-werk kilometers tot 1 januari 2024 uitgesteld

De overheid werkt momenteel nog aan nieuwe wet- en regelgeving die werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht de CO2- uitstoot van werk gebonden personenmobiliteit te registreren. Concreet zou dit betekenen dat vanaf 1 januari 2024 de jaartotalen voor alle werk gebonden mobiliteit van de medewerkers moet worden vastgelegd zodat er goed beeld is van…

Read more

Beschikbaarheid Financiële ondersteuning

Mogelijk heeft u nog behoefte aan extra handen op uw afdeling. AK+ heeft binnen haar netwerk nog een financial beschikbaar die voor meerdere dagen per week kan worden ingezet als Hoofd Financiën. Daarnaast is er nog beperkt ruimte voor financieel-administratieve ondersteuning. Speelt dit binnen uw organisatie neem dan contact op met Jos de Kleijne jos@akplus.nl

Read more

Primair Onderwijs – Formatie en eigen risico WW

Vanaf 1 augustus 2022 wordt in de basis nog maar 50% van de WW-lasten door het Pf gedragen en is uw schoolbestuur eigenrisicodrager voor de andere 50%. De lasten hiervan kunnen snel oplopen.   Op grond van de bovenwettelijke cao-rechten kan de WW-periode oplopen tot een periode van bijna 5 jaar en bij medewerkers vanaf…

Read more

Rectificatie 28 cent voor dienstreizen

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat de vergoeding voor dienstreizen (28 cent) in de CAO is geregeld. Voor het Primair Onderwijs is dit echter al enkele jaren geleden losgelaten. Ieder bestuur kan zelf, met instemming van de PMR, de hoogte van de vergoeding bepalen.

Read more

Vrijwilligersvergoeding

Voor 2023 is de vergoeding, die vrijwilligers voor hun inzet onbelast mogen ontvangen, aangepast. Deze bedragen nu € 190 per maand en € 1.900 maximaal op jaarbasis. Voor vrijwilligers van 21 of ouder mag het uurtarief niet hoger zijn dan € 5,00 per uur, bij jonger dan 21 is dit maximaal € 2,75 per uur.…

Read more

Financial beschikbaar

Mogelijk heeft u nog behoefte aan extra handen op uw afdeling. AK+ heeft binnen haar netwerk nog een financial beschikbaar die voor meerdere dagen per week kan worden ingezet als Hoofd Financiën. Speelt dit binnen uw organisatie neem dan contact op met Jos de Kleijne jos@akplus.nl

Read more

Regeling Werkdrukverlichting 2023 gepubliceerd

Op 26 januari 2023 is de Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting VO 2023 gepubliceerd. Hiermee dienen de individuele en collectieve werkdrukmaatregelen te worden bekostigd. Het toegekende bedrag, voor een leerling in het algemeen vormend onderwijs, bedraagt € 301,16, voor een leerling in het beroepsgericht onderwijs echter € 451,75. Dit omdat er in het beroepsgericht onderwijs sprake…

Read more

Frauderisicoanalyse

In vrijwel alle accountantsverslagen wordt aandacht gevraagd voor het risico op fraude. Het is daarom goed om de frauderisico’s binnen uw organisatie in beeld te brengen plus de aanwezigheid en werking van beheersmaatregelen om deze risico’s te mitigeren. Speciaal voor onderwijsorganisaties is een analysemodel ontwikkeld waarbij in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers van uw bestuur…

Read more

Verwerking groot onderhoud

Eindelijk is er duidelijkheid over de verwerking van Groot Onderhoud gebouwen. Schoolbesturen hebben vanaf 1 januari 2024 twee keuzes:                                                                         …

Read more

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de onbelaste reiskostenvergoeding 21 eurocent, dit ten opzichte van 19 cent daarvoor. Let wel, de vergoeding voor de zakelijke reiskosten is in de CAO geregeld en blijft 28 cent. Er komen vanuit enkele besturen al verzoeken binnen om ook deze vergoeding met 2 cent te verhogen.  Wanneer u als bestuur…

Read more

Deel van Prestatieboxmiddelen voortgezet, deel nog onzeker

Zoals bekend bestaan de Prestatieboxmiddelen uit verschillende componenten. Een groot deel is bestemd voor collectieve en individuele werkdrukvermindering. Een ander deel, ter grootte van € 99 per leerling, is bestemd voor strategisch personeelsbeleid. Onlangs heeft OCW bekend gemaakt dat voor 2023 de helft van dit bedrag beschikbaar komt. Over de andere helft zal in het…

Read more

Ondersteuning van uw financiële afdeling

Op dit moment heeft AK+ nog ruimte om uw financiële afdeling te ondersteunen. Het gaat dan om interim werkzaamheden op het niveau van Beleidsmedewerker Financiën / Hoofd Financiën / Financial controlling. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met Jos de Kleijne via 06 5396 2650 of jos@akplus.nl.

Read more

Aanlevering gegevens Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Alle schoolbesturen hebben onlangs van DUO een brief ontvangen dat zij voor 1 april a.s. weer opgave moeten doen van al het personeel dat reguliere functies in de organisatie vervult maar dit niet vanuit loondienst doen. Meer informatie en uitleg over wat deze ‘reguliere werkzaamheden’ inhouden en voorbeelden hiervan zijn terug te vinden via de…

Read more

Sanctiebeleid OCW aangepast

In december 2022 heeft OCW het beleid ten aanzien van financiële sancties voor onderwijsinstellingen aangepast. Dit geeft duidelijkheid binnen welke kaders gesanctioneerd kan worden. In het nieuwe beleid wordt meer onderscheid gemaakt tussen PO/VO enerzijds en MBO/HO anderzijds.  Daarnaast valt vooral op dat de hoogte van de sancties meer flexibel zijn geworden. Daarmee kan de…

Read more

Aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden voor 31 januari a.s.

Wanneer u in 2022 bedragen hebt uitbetaald aan derden dient hiervan voor 31 januari a.s. opgaaf te worden gedaan bij de Belastingdienst.  Het gaat om vergoedingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die ofwel niet in dienstbetrekking zijn dan wel geen factuur of een factuur zonder btw hebben uitgereikt. Voor onderwijsinstellingen gaat het dan vaak…

Read more

Premies Vf en Pf voor 2023 bekend

Onlangs zijn de premies voor 2023 voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds vastgesteld. De eerstgenoemde gaat komend jaar van 6,0% naar 4,5%.  Omdat het lastiger is vervangers te vinden wordt er minder gedeclareerd en daalt het premiepercentage. De premie voor het Participatiefonds bedraagt voor 2023 2,4%. Dit is weliswaar niet kostendekkend, een deel wordt vanuit het vermogen van het…

Read more

Vrije ruimte WKR in 2023 naar 3%

Via een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 zal de vrije WKR-ruimte in 2023 tijdelijk verder stijgen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.  Voor dit jaar is dat nog 1,7%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte op 1,18%.  

Read more

Nieuwe bestuurders-cao leidt tot overleg over inschaling

Er is sprake van een nieuwe geïntegreerde CAO die voor zowel bestuurders in het PO als het VO met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 van toepassing is. Daarin is een salarisaanpassing van 3% opgenomen. In deze CAO is een volledig nieuw loongebouw voor bestuurders opgenomen.  Deze bestaat uit 7 schalen met een minimum- en…

Read more

Vakantiegeld vervroegd uitkeren

We leven in bijzondere tijden en dat leidt ertoe dat wij vanuit enkele schoolbesturen de vraag hebben gekregen of het mogelijk is om vakantiegeld vervroegd uit te keren.  Het is mogelijk om de reservering vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Dit zorgt er echter wel voor dat het inkomen dat jaar hoger gaat uitvallen.Ons advies is om…

Read more

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden Op 23 augustus is een subsidieregeling gepubliceerd waarmee schoolbesturen in het PO en VO voor het schooljaar 2022/2023 en een deel van het schooljaar 2023/2024 (tot en met 31 januari 2024) aanvullende middelen kunnen aanvragen ter verbetering van bassivaardigheden. Teveel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing hiervan. De middelen…

Read more

Aanpassing tarieven AK+ vanaf januari 2023 

Aanpassing tarieven AK+ vanaf januari 2023  De tarieven van AK+ zullen stijgen. Wij volgen de ontwikkelingen van de CAO PO. Daarin is nu sprake van een loonstijging van 4,75%. Samen met het eenmalig dichten van de loonkloof gaat het in totaal om circa 10%. De indexering van onze tarieven is daaraan gekoppeld. Binnenkort start u…

Read more

Berekeningsprogramma ouderschapsverlof

Berekeningsprogramma ouderschapsverlof Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke regeling Betaald Ouderschapsverlof en de aanpassingen in de CAO heeft AK+ een nieuw Excel berekeningsprogramma gebouwd waarmee een aanvraag kan worden uitgewerkt. Dit format is op aanvraag voor uw bestuur beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon.

Read more

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Naast bepalingen rondom scholingsplicht en studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden  wordt u daarmee verplicht de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan algemene informatie over: De te volgen procedure bij beëindiging en opzegging De proeftijd…

Read more

PO – Aanpassing functiebenamingen

Met ingang van juni 2022 zijn de nieuwe salarisafspraken met terugwerkende kracht doorgevoerd. Veel werkgevers hebben de functiebenamingen laten aansluiten op de salarisschalen.  In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over nieuwe functie leraar LB, leraar LC en leraar LD. Dat betekent voor een aantal besturen dat de functiebenamingen niet meer aansluiten.Inmiddels zijn er bij AK+ al…

Read more

Centrale mailbox voor AFAS applicatievragen/aanpassingen

Vragen rondom uw AFAS-omgeving en verzoeken om daarin aanpassingen te verrichten komen op dit moment via verschillende kanalen bij AK+ binnen. Afhankelijk van de complexiteit ervan wordt dit door een van de applicatiebeheerders opgepakt. Door deze taken zo efficiënt mogelijk te verdelen komen we tot een snellere afwikkeling. Om die reden heeft AK+ hiervoor sinds…

Read more

Afspraken ouderschapsverlof in cao

In de nieuwe cao’s van het PO en VO zijn nadere afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. Dit was nodig nu er vanaf 2 augustus a.s. de Wet betaald ouderschapsverlof in werking treedt.  In de huidige regeling heeft een ouder recht op 1040 uur (PO) dan wel 830 uur (VO) verlof waarvan 415 betaald tegen 55% en het…

Read more

PO: Opnieuw wijziging Participatiefonds

Eerder hebben wij u bericht over de aanstaande wijzigingen van het Participatiefonds (Pf). Vanaf 1 augustus a.s. wordt in de basis nog maar 50% van de WW-lasten door het Pf gedragen. En wordt het schoolbestuur eigenrisicodrager voor de andere 50%. De lasten hiervan kunnen snel oplopen. Op grond van de bovenwettelijke cao-rechten kan de WW-periode oplopen tot…

Read more

Opnieuw groot onderhoud PO en VO

PO en VO raad verwachten dat ook voor 2023 het onderhoud nog op dezelfde wijze als in eerdere jaren kan worden verwerkt. Zij hebben hierover samen een brief verzonden aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Door het uitblijven van volledige duidelijkheid over hoe groot onderhoud in de jaarrekening moet worden verwerkt resteert er voor…

Read more

Risico-inventarisatie en bepalen buffervermogen

In de afgelopen jaren heeft AK+ samen met Educontrol een groot aantal risico-inventarisaties uitgevoerd. Het doel hiervan is om voor mogelijke onvoorziene en onbeheersbare risico-gebeurtenissen  de mogelijke oorzaken vast te stellen. En vervolgens te bezien in hoeverre uw bestuur preventieve beheersmaatregelen heeft getroffen om deze te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. Ook…

Read more

PO en VO: AFAS wijzigt koppeling met Rabobank

Vanaf 1 juli werkt de bestaande bankkoppeling tussen AFAS en Rabobank niet meer. Een overstap naar een nieuwe koppeling is noodzakelijk. U ontvangt daarvoor een bericht van AFAS met een toelichting. Levert dat problemen op neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Read more

Prognose kostenontwikkeling kinderopvang ’22

Prognose kostenontwikkeling kinderopvang ’22   Lees in onderstaande link (geel) onze prognose van de procentuele kostenstijging in 2022 voor kinderopvangorganisaties. Prognose kostenontwikkeling kinderopvang ’22                  

Read more

Fiscale uitruil reiskosten 2020

Een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer in het Primair Onderwijs vindt pas plaats als de afstand tussen woon en werkplek meer dan 7 kilometer betreft. In het Voortgezet Onderwijs is dit zelfs pas vanaf 8 kilometer. Dit betekent dat niet alle fiscale ruimte wordt benut en er gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde ‘cafetariaregeling’ of ‘uitruilregeling’.…

Read more

Investeren in het schoolgebouw

Voor schoolbesturen in het PO is het, zonder volledige doordecentralisatie, niet toegestaan om te investeren in uitbouw, verbouw of nieuwbouw. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van het gebouw.  Dit kan bij investeringen met het oog op duurzaamheid bijvoorbeeld om een lager energieverbruik te realiseren. Voorwaarde is dat de…

Read more

Uitgangspunten begroting 2021-2024

Nu de begrotingsronde voor 2021-2025 weer voor de deur staat is de vraag actueel hoe zich de premiepercentages gaan ontwikkelen. Uitgangspunt voor de begroting is immers om zo dicht mogelijk bij de werkelijke ontwikkeling te begroten. Onderstaand op hoofdlijnen wat op dit moment (voorlopig) bekend is.  Pensioenpremie 2021 gaat stijgen Eind juli heeft het ABP…

Read more

Nieuwe signaleringswaarden voor eigen vermogen onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden

Op 29 juni 2020 heeft het ministerie van OCW een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de signaleringswaarde (de ‘bovengrens’) die de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen en samenwerkings-verbanden. Met deze signaleringswaarde gaat de Onderwijsinspectie de komende jaren werken. De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen…

Read more

Bespaar tijd en geld met uw eigen arbeidsovereenkomst i.c.m. het digitaal ondertekenen

In de cao PO is de oude akte van benoeming komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de arbeidsovereenkomst gekomen en deze is vormvrij. Dat betekent dat ieder schoolbestuur deze arbeidsovereenkomst kan opstellen met eigen teksten en artikelen. De PO-raad heeft echter als handvat een model arbeidsovereenkomst opgesteld, die schoolbesturen kunnen gebruiken.  Binnen AFAS…

Read more

Modernisering Participatiefonds; inzet Special Forces kan van groot belang zijn!

Onlangs deed het Participatiefonds zijn plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken. Die zullen voor onderwijsbestuurders of leidinggevenden in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs wellicht even schrikken zijn. Let goed op, want elk personeelslid dat u vandaag aanneemt, valt straks onder deze nieuwe regels. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Schoolbesturen betalen in beginsel…

Read more