BTW bij detachering aan samenwerkingsverbanden

Er was nog steeds onduidelijkheid in hoeverre detacheringen vanuit een schoolbestuur aan samenwerkingsverbanden nu wel of niet is vrijgesteld van btw.  In de afgelopen periode is uit overleg met het Ministerie van Financiën gebleken dat de functies van directeur, orthopedagoog/psycholoog en ambulante begeleider vrijgesteld zijn. Het wachten is nog op een definitieve bevestiging vanuit het…

Read more

AFAS-Expert

Onlangs is Tessa Verdoorn erin geslaagd voor drie onderdelen een AFAS certificaat te behalen.  Daarmee is zij nu ingeschreven als AFAS Expert. Het is niet vrijblijvend, de certificering wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Andere medewerkers van AK+ volgen de komende tijd. Het onderschrijft wat veel van onze klanten de afgelopen jaren hebben ervaren. AK+ is een…

Read more

Buffervermogen bij samenwerkingsverbanden

AK+ heeft in de afgelopen periode voor een groot aantal samenwerkingsverbanden PO en VO een  risico-inventarisatie uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het bepalen van het minimaal noodzakelijke  buffervermogen. Het is gebleken dat samenwerkingsverbanden hierin flink van elkaar verschillen.  Onder andere afhankelijk van:   · of er wel of niet sprake is van een OPDC; · de…

Read more

Haal meer uit je AFAS-omgeving

Nu de tijd van de accountantscontrole weer aanvangt wordt vanuit AFAS-gebruikers regelmatig gevraagd naar overzichten en analyses. En ook buiten deze periode is er veel behoefte de mogelijkheden binnen AFAS beter te benutten. Denk hierbij aan: · Het maken van analyses · In- en uitstroom van medewerkers · Beheer van Insite · Het eenvoudig toekennen…

Read more

Ruimte voor AFAS inrichtingen

In de afgelopen jaren heeft AK+ veel kennis en ervaring opgedaan met het inrichten van volledig nieuwe AFAS-omgevingen dan wel het optimaliseren van bestaande InSite-omgevingen.  Inmiddels hebben we een team van 5 applicatiebeheerders die de modules Algemeen, CRM, HRM, Financieel, Projecten, Ordermanagement en Abonnementen kunnen vormgeven. Zij doen dit vanuit inhoudelijke expertise, omdat ze werkervaring…

Read more

Reiskostenvergoeding woon-werk PO

Met ingang van 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding voor het Primair Onderwijs gewijzigd.  De vergoeding bedraagt nu 0,17 euro per kilometer en wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald. Een en ander is in de nieuwste versie van AFAS aangepast. Verdere actie is niet nodig.  PS. De verhoging naar 17 cent…

Read more

  AK+ bestaat 10 jaar

Het is bijna onopgemerkt gepasseerd maar op 1 januari 2024 is het exact 10 jaar geleden dat AK+ van start is gegaan.  In die periode is er een mooie organisatie gegroeid met trouwe en loyale medewerkers én klanten, een organisatie waar toekomst in zit. Eind 2023 is de ISO 9001 certificering afgerond, in 2024 gaan…

Read more

Werkgebonden personenmobiliteit

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om inzicht te geven in de CO2 uitstoot als gevolg van werk gerelateerde mobiliteit. Het gaat dan om woon-werk verkeer, dienstreizen en leaseauto’s. Aanlevering dient plaats te vinden per KVK-nummer.  Voor woon-werk verkeer zal, om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, worden…

Read more

Vrijwilligersregeling 2024

De onbelaste vergoeding voor de inzet van vrijwilligers stijgt van € 1.900 per jaar in 2023 naar € 2.100 per jaar in 2024. Het maximum per maand bedraagt vanaf januari  € 210. De maximale uurvergoeding gaat voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder omhoog naar € 5,50 in 2024. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar…

Read more

Even voorstellen

Sinds 1 november 2023 is Paul Sieswerda in dienst gekomen in de functie van salarisadministrateur. Paul had al kennis en ervaring met PO- en VO-onderwijs. AFAS is echter nieuw voor hem maar hij krijgt het snel onder de knie. Hij is als Register Salarisadministrateur lid van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Via mail…

Read more

Wijziging reiskostenvergoeding woon-werk

Onderdeel van de nieuwe CAO PO is dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:  Verhoging van € 0,12 naar € 0,17 per kilometer. Huidige reiskostentabel vervalt / vergoeding naar werkelijke reisdagen. Onderscheid tussen ondersteunend en onderwijzend personeel vervalt. Korting bij ziekte vanaf de eerste dag (in plaats van na…

Read more

DPIA bij AFAS

SIVON heeft onlangs bij AFAS een DPIA uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op het gebied van informatiebeveiliging een solide basis ligt en dat wordt voldaan aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Er zijn wel enkele risico’s gedetecteerd. De belangrijkste voor de dagelijkse praktijk heeft te maken met het ontbreken van een meldingsmechanisme dat aangeeft wanneer…

Read more

Opschuiven ingangsdatum CO2 registratie

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.  De uitgestelde inwerkingtreding van…

Read more

Generieke korting samenwerkingsverbanden

Onlangs is de tweede kamer door de minister geïnformeerd over de eerder aangekondigde generieke korting waarmee alle samenwerkingsverbanden nu worden geconfronteerd. Dit omdat de reserves als bovenmatig worden beschouwd. In totaal gaat het om 31,5 miljoen euro. Deze middelen blijven wel binnen de sector en worden vervolgens weer als volgt verdeeld:  Schoolbesturen met een reservepositie…

Read more

AFAS gaat over op Profit 1

Binnenkort gaat AFAS over op Profit 1, dat betekent voor alle gebruikers van Profit (dus niet InSite) dat de look en feel volledig gaat veranderen. Het gebruiksgemak zal omhooggaan maar in het begin zal het zeker wennen zijn. De exacte overgangsdatum is afhankelijk van wanneer AFAS deze heeft ingepland, de datum staat in de klantportal.…

Read more

Vastleggen reisverkeer medewerkers

Vanaf 1 januari 2024 zijn alle organisaties met 100 medewerkers of meer verplicht te rapporteren over de jaarlijkse CO2 uitstoot door ‘werkgebonden personenmobiliteit’. Deze uitstoot wordt berekend aan de hand van het aantal kilometers uitgesplitst naar vervoermiddel en brandstoftype. De rapportage dient voor het eerst voor 1 juli 2025 plaats te vinden. Het Ministerie van…

Read more

PO; nogmaals Eigen Risico WW

Sinds 1 augustus 2022 zijn besturen in het Primair Onderwijs, net als het Voortgezet Onderwijs voor 50% eigen risicodrager voor de WW-uitkering. De overige 50% wordt gedragen door het Participatiefonds. Als men aan de voorwaarden uit het regelement van het Participatiefonds voldoet kan men in aanmerking gekomen voor een verlaging van het eigenrisico naar 10%…

Read more

Jaarlijks opschonen personeelsdossier

Onder de AVG is de basisregel dat uw organisatie persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voor veel zaken geldt een korte bewaarperiode (twee jaar) voor opgaaf gegevens voor de loonheffingen of kopie ID e.d., voor basisgegevens uit de loonadministratie vijf respectievelijk zeven jaar na uitdiensttreding. Om het…

Read more

Beschikbaarheid Financiële ondersteuning

Mogelijk heeft u nog behoefte aan extra handen op uw afdeling. AK+ heeft binnen haar netwerk nog een financial beschikbaar die voor meerdere dagen per week kan worden ingezet als Hoofd Financiën. Daarnaast is er nog beperkt ruimte voor financieel-administratieve ondersteuning. Speelt dit binnen uw organisatie neem dan contact op met Jos de Kleijne jos@akplus.nl

Read more

Vrijwilligersvergoeding

Voor 2023 is de vergoeding, die vrijwilligers voor hun inzet onbelast mogen ontvangen, aangepast. Deze bedragen nu € 190 per maand en € 1.900 maximaal op jaarbasis. Voor vrijwilligers van 21 of ouder mag het uurtarief niet hoger zijn dan € 5,00 per uur, bij jonger dan 21 is dit maximaal € 2,75 per uur.…

Read more

Regeling Werkdrukverlichting 2023 gepubliceerd

Op 26 januari 2023 is de Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting VO 2023 gepubliceerd. Hiermee dienen de individuele en collectieve werkdrukmaatregelen te worden bekostigd. Het toegekende bedrag, voor een leerling in het algemeen vormend onderwijs, bedraagt € 301,16, voor een leerling in het beroepsgericht onderwijs echter € 451,75. Dit omdat er in het beroepsgericht onderwijs sprake…

Read more

Frauderisicoanalyse

In vrijwel alle accountantsverslagen wordt aandacht gevraagd voor het risico op fraude. Het is daarom goed om de frauderisico’s binnen uw organisatie in beeld te brengen plus de aanwezigheid en werking van beheersmaatregelen om deze risico’s te mitigeren. Speciaal voor onderwijsorganisaties is een analysemodel ontwikkeld waarbij in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers van uw bestuur…

Read more

Sanctiebeleid OCW aangepast

In december 2022 heeft OCW het beleid ten aanzien van financiële sancties voor onderwijsinstellingen aangepast. Dit geeft duidelijkheid binnen welke kaders gesanctioneerd kan worden. In het nieuwe beleid wordt meer onderscheid gemaakt tussen PO/VO enerzijds en MBO/HO anderzijds.  Daarnaast valt vooral op dat de hoogte van de sancties meer flexibel zijn geworden. Daarmee kan de…

Read more

Premies Vf en Pf voor 2023 bekend

Onlangs zijn de premies voor 2023 voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds vastgesteld. De eerstgenoemde gaat komend jaar van 6,0% naar 4,5%.  Omdat het lastiger is vervangers te vinden wordt er minder gedeclareerd en daalt het premiepercentage. De premie voor het Participatiefonds bedraagt voor 2023 2,4%. Dit is weliswaar niet kostendekkend, een deel wordt vanuit het vermogen van het…

Read more

Vakantiegeld vervroegd uitkeren

We leven in bijzondere tijden en dat leidt ertoe dat wij vanuit enkele schoolbesturen de vraag hebben gekregen of het mogelijk is om vakantiegeld vervroegd uit te keren.  Het is mogelijk om de reservering vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Dit zorgt er echter wel voor dat het inkomen dat jaar hoger gaat uitvallen.Ons advies is om…

Read more

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden Op 23 augustus is een subsidieregeling gepubliceerd waarmee schoolbesturen in het PO en VO voor het schooljaar 2022/2023 en een deel van het schooljaar 2023/2024 (tot en met 31 januari 2024) aanvullende middelen kunnen aanvragen ter verbetering van bassivaardigheden. Teveel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing hiervan. De middelen…

Read more

Aanlevering gegevens Personeel niet In Loondienst (PNIL) via DUO-Portal voor 29 september 2022

Aanlevering gegevens Personeel niet In Loondienst (PNIL) via DUO-Portal voor 29 september 2022 Op 7 maart heeft OCW een besluit gepubliceerd met betrekking tot Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Nadat eerder een pilot heeft gedraaid is nu bepaald dat OCW jaarlijks achteraf van alle besturen een opgave wil van personeel dat op gebruikelijke banen binnen…

Read more

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Naast bepalingen rondom scholingsplicht en studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden  wordt u daarmee verplicht de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan algemene informatie over: De te volgen procedure bij beëindiging en opzegging De proeftijd…

Read more

PO – Aanpassing functiebenamingen

Met ingang van juni 2022 zijn de nieuwe salarisafspraken met terugwerkende kracht doorgevoerd. Veel werkgevers hebben de functiebenamingen laten aansluiten op de salarisschalen.  In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over nieuwe functie leraar LB, leraar LC en leraar LD. Dat betekent voor een aantal besturen dat de functiebenamingen niet meer aansluiten.Inmiddels zijn er bij AK+ al…

Read more

PO: Opnieuw wijziging Participatiefonds

Eerder hebben wij u bericht over de aanstaande wijzigingen van het Participatiefonds (Pf). Vanaf 1 augustus a.s. wordt in de basis nog maar 50% van de WW-lasten door het Pf gedragen. En wordt het schoolbestuur eigenrisicodrager voor de andere 50%. De lasten hiervan kunnen snel oplopen. Op grond van de bovenwettelijke cao-rechten kan de WW-periode oplopen tot…

Read more

Opnieuw groot onderhoud PO en VO

PO en VO raad verwachten dat ook voor 2023 het onderhoud nog op dezelfde wijze als in eerdere jaren kan worden verwerkt. Zij hebben hierover samen een brief verzonden aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Door het uitblijven van volledige duidelijkheid over hoe groot onderhoud in de jaarrekening moet worden verwerkt resteert er voor…

Read more

Risico-inventarisatie en bepalen buffervermogen

In de afgelopen jaren heeft AK+ samen met Educontrol een groot aantal risico-inventarisaties uitgevoerd. Het doel hiervan is om voor mogelijke onvoorziene en onbeheersbare risico-gebeurtenissen  de mogelijke oorzaken vast te stellen. En vervolgens te bezien in hoeverre uw bestuur preventieve beheersmaatregelen heeft getroffen om deze te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. Ook…

Read more

Fiscale uitruil reiskosten 2020

Een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer in het Primair Onderwijs vindt pas plaats als de afstand tussen woon en werkplek meer dan 7 kilometer betreft. In het Voortgezet Onderwijs is dit zelfs pas vanaf 8 kilometer. Dit betekent dat niet alle fiscale ruimte wordt benut en er gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde ‘cafetariaregeling’ of ‘uitruilregeling’.…

Read more

Column Jos de Kleijne | Zo compleet mogelijke informatie voor de juiste interventie

Column Jos de Kleijne | Zo compleet mogelijke informatie voor de juiste interventie Iedere zaterdagochtend maak ik met een wandelgroep altijd een stevige wandeling door het Reichswald, het Sint Jans gebied of De Mookerheide. Zo ook dit weekend waarbij ik onderstaande bewegwijzering trof. Twee mooie aanwijzingen maar wat te besluiten? Om een juiste keuze te…

Read more

Investeren in het schoolgebouw

Voor schoolbesturen in het PO is het, zonder volledige doordecentralisatie, niet toegestaan om te investeren in uitbouw, verbouw of nieuwbouw. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van het gebouw.  Dit kan bij investeringen met het oog op duurzaamheid bijvoorbeeld om een lager energieverbruik te realiseren. Voorwaarde is dat de…

Read more

Uitgangspunten begroting 2021-2024

Nu de begrotingsronde voor 2021-2025 weer voor de deur staat is de vraag actueel hoe zich de premiepercentages gaan ontwikkelen. Uitgangspunt voor de begroting is immers om zo dicht mogelijk bij de werkelijke ontwikkeling te begroten. Onderstaand op hoofdlijnen wat op dit moment (voorlopig) bekend is.  Pensioenpremie 2021 gaat stijgen Eind juli heeft het ABP…

Read more

Nieuwe signaleringswaarden voor eigen vermogen onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden

Op 29 juni 2020 heeft het ministerie van OCW een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de signaleringswaarde (de ‘bovengrens’) die de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen en samenwerkings-verbanden. Met deze signaleringswaarde gaat de Onderwijsinspectie de komende jaren werken. De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen…

Read more

Bespaar tijd en geld met uw eigen arbeidsovereenkomst i.c.m. het digitaal ondertekenen

In de cao PO is de oude akte van benoeming komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de arbeidsovereenkomst gekomen en deze is vormvrij. Dat betekent dat ieder schoolbestuur deze arbeidsovereenkomst kan opstellen met eigen teksten en artikelen. De PO-raad heeft echter als handvat een model arbeidsovereenkomst opgesteld, die schoolbesturen kunnen gebruiken.  Binnen AFAS…

Read more

Modernisering Participatiefonds; inzet Special Forces kan van groot belang zijn!

Onlangs deed het Participatiefonds zijn plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken. Die zullen voor onderwijsbestuurders of leidinggevenden in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs wellicht even schrikken zijn. Let goed op, want elk personeelslid dat u vandaag aanneemt, valt straks onder deze nieuwe regels. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Schoolbesturen betalen in beginsel…

Read more