PO; nogmaals Eigen Risico WW

Sinds 1 augustus 2022 zijn besturen in het Primair Onderwijs, net als het Voortgezet Onderwijs voor 50% eigen risicodrager voor de WW-uitkering. De overige 50% wordt gedragen door het Participatiefonds. Als men aan de voorwaarden uit het regelement van het Participatiefonds voldoet kan men in aanmerking gekomen voor een verlaging van het eigenrisico naar 10%…

Read more

Jaarlijks opschonen personeelsdossier

Onder de AVG is de basisregel dat uw organisatie persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voor veel zaken geldt een korte bewaarperiode (twee jaar) voor opgaaf gegevens voor de loonheffingen of kopie ID e.d., voor basisgegevens uit de loonadministratie vijf respectievelijk zeven jaar na uitdiensttreding. Om het…

Read more

Beschikbaarheid Financiële ondersteuning

Mogelijk heeft u nog behoefte aan extra handen op uw afdeling. AK+ heeft binnen haar netwerk nog een financial beschikbaar die voor meerdere dagen per week kan worden ingezet als Hoofd Financiën. Daarnaast is er nog beperkt ruimte voor financieel-administratieve ondersteuning. Speelt dit binnen uw organisatie neem dan contact op met Jos de Kleijne jos@akplus.nl

Read more

Vrijwilligersvergoeding

Voor 2023 is de vergoeding, die vrijwilligers voor hun inzet onbelast mogen ontvangen, aangepast. Deze bedragen nu € 190 per maand en € 1.900 maximaal op jaarbasis. Voor vrijwilligers van 21 of ouder mag het uurtarief niet hoger zijn dan € 5,00 per uur, bij jonger dan 21 is dit maximaal € 2,75 per uur.…

Read more

Regeling Werkdrukverlichting 2023 gepubliceerd

Op 26 januari 2023 is de Regeling aanvullende bekostiging werkdrukverlichting VO 2023 gepubliceerd. Hiermee dienen de individuele en collectieve werkdrukmaatregelen te worden bekostigd. Het toegekende bedrag, voor een leerling in het algemeen vormend onderwijs, bedraagt € 301,16, voor een leerling in het beroepsgericht onderwijs echter € 451,75. Dit omdat er in het beroepsgericht onderwijs sprake…

Read more

Frauderisicoanalyse

In vrijwel alle accountantsverslagen wordt aandacht gevraagd voor het risico op fraude. Het is daarom goed om de frauderisico’s binnen uw organisatie in beeld te brengen plus de aanwezigheid en werking van beheersmaatregelen om deze risico’s te mitigeren. Speciaal voor onderwijsorganisaties is een analysemodel ontwikkeld waarbij in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers van uw bestuur…

Read more

Sanctiebeleid OCW aangepast

In december 2022 heeft OCW het beleid ten aanzien van financiële sancties voor onderwijsinstellingen aangepast. Dit geeft duidelijkheid binnen welke kaders gesanctioneerd kan worden. In het nieuwe beleid wordt meer onderscheid gemaakt tussen PO/VO enerzijds en MBO/HO anderzijds.  Daarnaast valt vooral op dat de hoogte van de sancties meer flexibel zijn geworden. Daarmee kan de…

Read more

Premies Vf en Pf voor 2023 bekend

Onlangs zijn de premies voor 2023 voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds vastgesteld. De eerstgenoemde gaat komend jaar van 6,0% naar 4,5%.  Omdat het lastiger is vervangers te vinden wordt er minder gedeclareerd en daalt het premiepercentage. De premie voor het Participatiefonds bedraagt voor 2023 2,4%. Dit is weliswaar niet kostendekkend, een deel wordt vanuit het vermogen van het…

Read more

Vakantiegeld vervroegd uitkeren

We leven in bijzondere tijden en dat leidt ertoe dat wij vanuit enkele schoolbesturen de vraag hebben gekregen of het mogelijk is om vakantiegeld vervroegd uit te keren.  Het is mogelijk om de reservering vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Dit zorgt er echter wel voor dat het inkomen dat jaar hoger gaat uitvallen.Ons advies is om…

Read more

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden

Subsidie voor verbetering basisvaardigheden Op 23 augustus is een subsidieregeling gepubliceerd waarmee schoolbesturen in het PO en VO voor het schooljaar 2022/2023 en een deel van het schooljaar 2023/2024 (tot en met 31 januari 2024) aanvullende middelen kunnen aanvragen ter verbetering van bassivaardigheden. Teveel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing hiervan. De middelen…

Read more

Aanlevering gegevens Personeel niet In Loondienst (PNIL) via DUO-Portal voor 29 september 2022

Aanlevering gegevens Personeel niet In Loondienst (PNIL) via DUO-Portal voor 29 september 2022 Op 7 maart heeft OCW een besluit gepubliceerd met betrekking tot Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Nadat eerder een pilot heeft gedraaid is nu bepaald dat OCW jaarlijks achteraf van alle besturen een opgave wil van personeel dat op gebruikelijke banen binnen…

Read more

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Naast bepalingen rondom scholingsplicht en studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden  wordt u daarmee verplicht de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan algemene informatie over: De te volgen procedure bij beëindiging en opzegging De proeftijd…

Read more

PO – Aanpassing functiebenamingen

Met ingang van juni 2022 zijn de nieuwe salarisafspraken met terugwerkende kracht doorgevoerd. Veel werkgevers hebben de functiebenamingen laten aansluiten op de salarisschalen.  In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over nieuwe functie leraar LB, leraar LC en leraar LD. Dat betekent voor een aantal besturen dat de functiebenamingen niet meer aansluiten.Inmiddels zijn er bij AK+ al…

Read more

PO: Opnieuw wijziging Participatiefonds

Eerder hebben wij u bericht over de aanstaande wijzigingen van het Participatiefonds (Pf). Vanaf 1 augustus a.s. wordt in de basis nog maar 50% van de WW-lasten door het Pf gedragen. En wordt het schoolbestuur eigenrisicodrager voor de andere 50%. De lasten hiervan kunnen snel oplopen. Op grond van de bovenwettelijke cao-rechten kan de WW-periode oplopen tot…

Read more

Opnieuw groot onderhoud PO en VO

PO en VO raad verwachten dat ook voor 2023 het onderhoud nog op dezelfde wijze als in eerdere jaren kan worden verwerkt. Zij hebben hierover samen een brief verzonden aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Door het uitblijven van volledige duidelijkheid over hoe groot onderhoud in de jaarrekening moet worden verwerkt resteert er voor…

Read more

Risico-inventarisatie en bepalen buffervermogen

In de afgelopen jaren heeft AK+ samen met Educontrol een groot aantal risico-inventarisaties uitgevoerd. Het doel hiervan is om voor mogelijke onvoorziene en onbeheersbare risico-gebeurtenissen  de mogelijke oorzaken vast te stellen. En vervolgens te bezien in hoeverre uw bestuur preventieve beheersmaatregelen heeft getroffen om deze te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. Ook…

Read more

Fiscale uitruil reiskosten 2020

Een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer in het Primair Onderwijs vindt pas plaats als de afstand tussen woon en werkplek meer dan 7 kilometer betreft. In het Voortgezet Onderwijs is dit zelfs pas vanaf 8 kilometer. Dit betekent dat niet alle fiscale ruimte wordt benut en er gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde ‘cafetariaregeling’ of ‘uitruilregeling’.…

Read more

Column Jos de Kleijne | Zo compleet mogelijke informatie voor de juiste interventie

Column Jos de Kleijne | Zo compleet mogelijke informatie voor de juiste interventie Iedere zaterdagochtend maak ik met een wandelgroep altijd een stevige wandeling door het Reichswald, het Sint Jans gebied of De Mookerheide. Zo ook dit weekend waarbij ik onderstaande bewegwijzering trof. Twee mooie aanwijzingen maar wat te besluiten? Om een juiste keuze te…

Read more

Investeren in het schoolgebouw

Voor schoolbesturen in het PO is het, zonder volledige doordecentralisatie, niet toegestaan om te investeren in uitbouw, verbouw of nieuwbouw. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van het gebouw.  Dit kan bij investeringen met het oog op duurzaamheid bijvoorbeeld om een lager energieverbruik te realiseren. Voorwaarde is dat de…

Read more

Uitgangspunten begroting 2021-2024

Nu de begrotingsronde voor 2021-2025 weer voor de deur staat is de vraag actueel hoe zich de premiepercentages gaan ontwikkelen. Uitgangspunt voor de begroting is immers om zo dicht mogelijk bij de werkelijke ontwikkeling te begroten. Onderstaand op hoofdlijnen wat op dit moment (voorlopig) bekend is.  Pensioenpremie 2021 gaat stijgen Eind juli heeft het ABP…

Read more

Nieuwe signaleringswaarden voor eigen vermogen onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden

Op 29 juni 2020 heeft het ministerie van OCW een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de signaleringswaarde (de ‘bovengrens’) die de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkeld voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen en samenwerkings-verbanden. Met deze signaleringswaarde gaat de Onderwijsinspectie de komende jaren werken. De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen…

Read more

Bespaar tijd en geld met uw eigen arbeidsovereenkomst i.c.m. het digitaal ondertekenen

In de cao PO is de oude akte van benoeming komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de arbeidsovereenkomst gekomen en deze is vormvrij. Dat betekent dat ieder schoolbestuur deze arbeidsovereenkomst kan opstellen met eigen teksten en artikelen. De PO-raad heeft echter als handvat een model arbeidsovereenkomst opgesteld, die schoolbesturen kunnen gebruiken.  Binnen AFAS…

Read more

Modernisering Participatiefonds; inzet Special Forces kan van groot belang zijn!

Onlangs deed het Participatiefonds zijn plannen voor modernisering in 2020 uit de doeken. Die zullen voor onderwijsbestuurders of leidinggevenden in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs wellicht even schrikken zijn. Let goed op, want elk personeelslid dat u vandaag aanneemt, valt straks onder deze nieuwe regels. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Schoolbesturen betalen in beginsel…

Read more